Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mcuicon2

...

mcuicon3


newsขยายเวลารับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตราเงินนอกงบประมาณ)เอกสารแนบnew


newsประกาศหยุดเรียนเนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี2558 เอกสารแนบnew


newsประกาศหยุดเรียนเนื่องในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง เอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รอบ3 เอกสารแนบnew


newsประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ  เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคลากรมหาวิทยาลัยตําแหนง เจาหนาที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ลูกจ้างชั่วคราว)  เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บุคลากรมหาวิทยาลัยตําแหนง เจาหนาที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ลูกจ้างชั่วคราว)  เอกสารแนบnew


newsขยายเวลาการรับสมัคร บุคลากรมหาวิทยาลัยตําแหนง เจาหนาที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ลูกจ้างชั่วคราว) เอกสารแนบnew


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

newsประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งกายประจำวัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เอกสารแนบnew


newsประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิต เอกสารแนบnew


 ข่าวประกาศย้อนหลัง

newsขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบnew


newsขอเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารแนบnew


 ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

ไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

ไม่มีข่าวนิสิตทุนการศึกษา

newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา  เอกสารแนบ  new

newsประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เลขที่๒/๒๕๕๘  เอกสารแนบ  new

newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ๑.เอกสารแนบ  ๒.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)new


 newsประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  เอกสารแนบnew


newsประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบnew


newsประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและครุภัณฑ์การศึกษา เอกสารแนบnew


newsประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗  ๑.เอกสารประกาศ  ๒.เอกสารสอบราคาซื้อ  ๓.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)new


newsตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มืใช่งานก่อสร้าง เอกสารแนบnew


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

Additional information