Vinaora Nivo Slider

mcuicon2

facebook-MCU2

mcuicon3


newsประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561เอกสารแนบ ใบรายงานตัวสำหรับนิสิตใหม่<<ดาวน์โหลด>>new


newsประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561เอกสารแนบnew


newsประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (กลุ่มงานกิจการนิสิต)เอกสารแนบnew


newsประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ขยายเวลารอบที่ ๒)เอกสารแนบnew


newsประกาศ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมเอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์เอกสารแนบnew


newsประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)เอกสารแนบnew


newsประกาศปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ ๓ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑เอกสารแนบnew


newsประกาศหยุดทำการเรียนการสอนในวันสอบบาลีสนามหลวง (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑เอกสารแนบnew


newsประกาศหยุดเรียนเนื่องในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (สายปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (อัตราจ้าง)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เอกสารแนบnew


newsเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนมเอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เอกสารแนบnew


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

newsประกาศ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกสารแนบnew


newsประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งกายประจำวัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เอกสารแนบnew


newsประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิต เอกสารแนบnew


 ข่าวประกาศย้อนหลัง

newsขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบnew


newsขอเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารแนบnew


 ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

ไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  เอกสารแนบnew


news ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู) จํานวน ๒ คัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เอกสารแนบnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา  เอกสารแนบ


newsประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  รายละเอียด


newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด


newsประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ


newsประกาศ ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  รายละเอียด


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

Additional information