Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mcuicon2

...

mcuicon3


newsประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งบรรณารักษ์ (อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ)เอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งบรรณารักษ์ (อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่น 6 ปีการศึกษา 2558 เอกสารแนบnew

newsประกาศ รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2558(รอบ2) เอกสารแนบnew


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

newsประกาศ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกสารแนบnew


newsประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งกายประจำวัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เอกสารแนบnew


newsประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิต เอกสารแนบnew


 ข่าวประกาศย้อนหลัง

newsขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบnew


newsขอเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารแนบnew


 ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

ไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

ไม่มีข่าวนิสิตทุนการศึกษา

newsประกาศ ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  รายละเอียดnew


newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา  เอกสารแนบ  

newsประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เลขที่๒/๒๕๕๘  เอกสารแนบ  

newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ๑.เอกสารแนบ  ๒.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

Additional information