Vinaora Nivo Slider

mcuicon2

...

mcuicon3


newsประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งบรรณารักษ์ (อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ)เอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งบรรณารักษ์ (อัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่งนักวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่น 6 ปีการศึกษา 2558 เอกสารแนบnew

newsประกาศ รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2558(รอบ2) เอกสารแนบnew


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

newsประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งกายประจำวัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เอกสารแนบnew


newsประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิต เอกสารแนบnew


 ข่าวประกาศย้อนหลัง

newsขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบnew


newsขอเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารแนบnew


 ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

ไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

ไม่มีข่าวนิสิตทุนการศึกษา

newsประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา  เอกสารแนบ  

newsประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เลขที่๒/๒๕๕๘  เอกสารแนบ  

newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ๑.เอกสารแนบ  ๒.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)


 newsประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  เอกสารแนบ


newsประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ


newsประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและครุภัณฑ์การศึกษา เอกสารแนบ


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

Additional information